Przesyłając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.). 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Przesyłając swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Ważne Informacje

Reklamacje i Zwroty

Koszty wysyłki i Terminy dostaw

Sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla firm co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawa zwrotu towaru. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Przedsiębiorca nie jest konsumentem. 

Większość produktów jest sprowadzana pod zamówienie. W razie zaistnienia konieczności zwrotu, zamawiający powinien skontaktować się z działem handlowym SKANDER Wyposażanie Firm celem ustalenia ewentualnego sposobu i możliwych warunków zwrotu towaru. Jesteśmy otwarci i chętnie pomożemy. Prosimy pamiętać ,że do czasu zapłaty za towar zawsze mają Państwo możliwość zmiany zamówienia albo rezygnacji z niego. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą na adres : skander@skander.com.pl

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnego  zwrotu jest oddanie nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu.

Odstąpienie od zawarcia umowy nie przysługuje w przypadku zamówień na niestandardowe produkty, wyprodukowane albo  sprowadzone  na indywidualne zamówienie. 

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,  - nie później niż w terminie 14 dni. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i zmianami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.

4.Towary w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu SKANDER Wyposażanie Firm

SKANDER Wyposażanie Firm nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik  we własnym zakresie i na własny koszt.

Reklamacje powinny być składane pisemnie. Okres rozpatrzenia zgłoszenia wynosi 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego do SKANDER Wyposażanie Firm. Termin może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność sprowadzenia nowych produktów lub części niezbędnych do naprawy wadliwego towaru. W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.

Zamówione towary dostarczane są wg indywidualnych uzgodnień, na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy określany jest od wartości i ilości zamówienia ale może być  ustalony indywidualnie w zależności od ilości zamówienia oraz odległości dostawy. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą. Adres dostawy rozumiany jest jako adres na terenie Polski z dokładnym oznaczeniem, kodem pocztowym, ulicą, numerem, numerem w miejscowości, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować odbiór towaru. Wyładunek z pojazdu oraz czynności związane, z wniesieniem do budynku, magazynu, rozpakowaniem, montażem należą do obowiązków Odbiorcy towaru.

Odbiór towaru potwierdzany jest na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy wpisać adnotację na dokument transportowy oraz sporządzić protokół zawierający stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być potwierdzone datą oraz podpisami Kierowcy / Kuriera oraz Odbiorcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela firmy transportowej.

Skander Wyposażanie Firm dołoży należytej staranności dla dotrzymania uzgodnionych warunków, ustalonego terminu dostawy. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem dostawy.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 Klauzula informacyjna:

Administrator przekazywanych danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę SKANDER Wyposażanie Firm,  w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingu – o ile zostaną wyrażone odpowiednie zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Sposób pozyskania danych osobowych, rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

Firma SKANDER Wyposażanie Firm pozyskuje dane osobowe Klientów bezpośrednio od Klientów w procesie rejestracji w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm , a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klientów.

Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej) są przetwarzane przez SKANDER Wyposażanie Firm:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i jej należytej realizacji przez SKANDER Wyposażanie Firm na rzecz danego Klienta,

  obsługi roszczeń Klientów, związanych z zawartą Umową,

 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  w celu rejestracji w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm,

  w celach marketingowych, w tym profilowania, obejmujących przekazywanie informacji o promocjach, produktach lub ofertach specjalnie dedykowanych Klientom,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SKANDER Wyposażanie Firm takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne,

  w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu firmy SKANDER Wyposażanie Firm, przeciwdziałanie nieprawidłowościom,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, firma SKANDER Wyposażanie Firm przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego firmy SKANDER Wyposażanie Firm:

  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów SKANDER Wyposażanie Firm tj. w przypadku: ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, uczestnictwem lub działaniem programu lojalnościowego SKANDER Wyposażanie Firm,

  tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji funkcji sklepu SKANDER Wyposażanie Firm, oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia obsługi klienta,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych potwierdzana jest przez Klienta poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności strony i sklepu firmy SKANDER Wyposażanie Firm oraz przez zaznaczenie odpowiednich okien funkcyjnych umieszczonych na stronach Sklepu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie przez Klientów danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, uczestniczenia przez Klientów w ewentualnych programach lojalnościowych SKANDER Wyposażanie Firm, korzystania z rabatów lub otrzymania informacji o promocjach, w tym o ofertach specjalnych.

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dane osobowe Klientów SKANDER Wyposażanie Firm, może przekazać:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu SKANDER Wyposażanie Firm i uczestniczącym w prowadzeniu i obsłudze sklepu internetowego SKANDER Wyposażanie Firm, ewentualnych programów lojalnościowych SKANDER Wyposażanie Firm, w tym przy organizacji akcji marketingowych,
 • podmiotom świadczącym na rzecz SKANDER Wyposażanie Firm usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, spedycyjną lub kurierską.

W przypadku Klienta, korzystającego z elektronicznego sposobu płatności, SKANDER Wyposażanie Firm udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu dany rodzaj płatności w sklepie internetowym firmy SKANDER Wyposażanie Firm, wyłącznie w celu należytej realizacji umowy.

Firma SKANDER Wyposażanie Firm uzyskuje dane osobowe Klientów również z innych platform prowadzących transakcje on-line (np. Allegro, eBay, OLX  i.t.p) w celach związanych z przeprowadzaniem danej transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą Klienta.

Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane od Klientów dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy , a następnie  przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją w sklepie firmy SKANDER Wyposażanie Firm będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta.

Dane Klientów przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego - przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Niektóre dane osobowe Klientów i inne informacje, przetwarzane przez SKANDER Wyposażanie Firm w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu firmy SKANDER Wyposażanie Firm, takie jak: płeć, wiek, wartość zakupów, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane w celu profilowania, tj. w celu określenia preferencji Klientów i przygotowania informacji o promocjach, produktach lub ofertach dedykowanych poszczególnym Klientom. SKANDER Wyposażanie Firm wykorzystuje w tym celu internetowe narzędzia służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego SKANDER Wyposażanie Firm – tj. Google Analytics. Spółka Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Wobec wykorzystania informacji, stanowiących dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do firmy SKANDER Wyposażanie Firm.

Prawa Klientów względem przetwarzania danych osobowych

Klientom firmy SKANDER Wyposażanie Firm przysługują  następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych przez danych oraz o kopię danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych,
 • prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administrator do celów dla których zostały zebrane,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu SKANDER Wyposażanie Firm.

Wskazane uprawnienia Klient może zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do firmy SKANDER Wyposażanie Firm  – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. SKANDER Wyposażanie Firm jest uprawnione do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

Możliwość skorzystania przez Klienta z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które przysługuje Klientowi w dowolnym momencie i obliguje SKANDER Wyposażanie Firm do zaprzestania przetwarzania  danych do tego celu.

Ponadto Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zabezpieczenia

SKANDER Wyposażanie Firm stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Polityka Prywatności

Firma SKANDER Wyposażanie Firm ( dane identyfikacyjne w zakładce kontakt ) prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie oferty handlowej w postaci indywidualnych ofert oraz poprzez sklep internetowy. Oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, m.in. spółek prawa handlowego, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje możliwość zakupów indywidualnych po zaakceptowaniu warunków oraz regulaminu sklepu.

 

W sklepie internetowym nie ma rejestracji konta Klienta, zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza i dalszą wymianę  informacji odbywającej się drogą e-mailową między Klientem a Sprzedawcą, firmą SKANDER Wyposażanie Firm. Dane z formularza podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie są wykorzystywane wyłącznie do należytej realizacji danego zamówienia.

 

 Definicje 

 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca nie jest Konsumentem.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SKANDER Wyposażanie Firm wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8991202452, REGON 931041797

3. Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.skander.com.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane w sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – nie ma konta Klienta w Sklepie, zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza i dalszą wymianę  informacji odbywającą się drogą e-mailową między Klientem a Sprzedawcą,firmą Skander Wyposażanie Firm. Dane z formularza podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie są wykorzystywane wyłącznie do należytej realizacji danego Zamówienia.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz /usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 Kontakt ze sklepem

 

1. Adres rejestrowy i korespondencyjny Sprzedawcy :

ul. Kamieńskiego 200/2 ; 51-126 Wrocław

2. Adres magazynu Sprzedawcy :

ul. Pełczyńska 19 ; 51-180 Wrocław

3. Adres e-mail Sprzedawcy: skander@skander.com.pl

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 063 133 ; 795 063 133

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy :

Bank Millenium 45116022020000000487645475

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach : 8.00-18.00

 

 Wymagania techniczne 

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

 

 

 Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zamawianie nie wymaga zakładania Konta. Zamówienia odbywają się bez rejestracji, tylko poprzez wypełnienie formularza Zamówienia. W tym celu należy :

a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

b. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

c. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie,

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).             

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłaty za transport jeżeli takie wystąpią ), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, albo zostanie poinformowany w osobnym e-mailu po otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

a. dzieje się tak gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie ocenić, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie uzgadnia szczegóły z Klientem i przyjmuje zamówienie do realizacji.

7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka spedycyjna,

b. Przesyłka kurierska,

c. Przesyłka pocztowa

d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem : Magazyn firmy SKANDER Wyposażanie Firm

 

 Formy płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze gotówką

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy , np. po otrzymaniu faktury proforma

2. Formy płatności: płatność przedpłata na podstawie faktury proforma = - 3% rabatu. 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo lub wyrazicie zgodę na płatność w formie przedpłaty – oferujemy Państwu 3%-owy rabat odliczany od wartości netto zamówionego towaru. Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Państwu drogą elektroniczną fakturę proformę na pełną wartość towaru łącznie z VAT. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie należności na nasze konto, od tego momentu liczone są terminy dostaw. Po otrzymaniu przelewu wystawimy Państwu fakturę VAT zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Faktura z odroczonym terminem płatności - wg indywidualnych uzgodnień. 

 

 Postanowienia końcowe

 

W momencie ukazania się nowej oferty handlowej SKANDER Wyposażanie Firm, wszystkie poprzednie oferty tracą swoją ważność. Oferta cenowa sklepu internetowego jest ważna w dniu złożenia zamówienia bezpośrednio ze sklepu internetowego. Ogólne warunki handlowe, które są odmienne lub uzupełniające w stosunku do niniejszych warunków, nawet jeżeli są znane, nie stanowią części składowej umowy. Akceptacja odrębnych warunków handlowych możliwa jest wyłącznie w przypadku, jeżeli  wyraźnie została wyrażona pisemna zgoda SKANDER Wyposażanie Firm na ich obowiązywanie. Złożenie zamówienia w firmie SKANDER Wyposażanie Firm oznacza akceptację niniejszych warunków handlowych.

 

Firma może odstąpić od umowy, jeśli wykonanie usługi stanie się niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności w przypadku siły wyższej, jak np. wojna, strajk, epidemia lub w przypadku, gdy sama nie otrzyma odpowiednich dostaw. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a poniesione przez niego świadczenia zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

 

Warunki handlowe i Regulamin sklepu

Warunki handlowe i Regulamin sklepu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla firm. Istnieje możliwość zakupów indywidualnych, po zaakceptowaniu regulaminu oraz warunków sklepu. 

 

Do uzgodnienia : 

telefonicznie: 509 063 133 ; 795 063 133 

e-mailem: skander@skander.com.pl

Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że sprzedaż prowadzimy wyłącznie dla firm. Istnieje możliwość zakupów  indywidualnych, po zaakceptowaniu regulaminu oraz warunków handlowych. 

 

Do uzgodnienia : 

telefonicznie: 509 063 133 ; 795 063 133 

e-mailem: skander@skander.com.pl

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ? Skontaktuj się z nami !

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów
Wyposażenie dla Firm, Wyposażenie dla Hoteli, Wyposażenie dla Zakładów

Aktualności

Zapisz się do newslettera !

ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SKANDER Wyposażanie Firm  

Dostarczymy to co potrzebujesz